Kopienas standarti

Kopienas standarti

Mūsu kopienas vadlīnijas

Babysits ir tiešsaistes bērnu aprūpes platforma, kurā aukles un vecāki viens ar otru sazinās. Lai saziņa noritētu gludi, visām auklēm un vecākiem iesakām pieturēties pie mūsu radītajām vadlīnijām. To mērķis ir rūpēties par uzticamību, drošību un veiksmīgu sadarbību kopienas dalībnieku starpā.

Auklēm ir svarīgi paturēt prātā, ka katra ģimene ir savādāka. Ne visi bērni, kurus tu pieskatīsi, būs viena vecuma, un katrā ģimenē būs savi noteikumi un savi ieradumi. Ir svarīgi izturēties pret tiem ar cieņu un pielāgot savu darba stilu, lai katrai ģimenei sniegtu vislabāko pakalpojumu. Visupirms, mēs lūdzam aukles nodrošināt vislabākās rūpes bērniem, kurus tās pieskata.

Vecākiem ir svarīgi paturēt prātā, ka katra aukle ir savādāka, un katrai ir savas ekspektācijas. Aukļu vēlamās darba stundas, atalgojums un pienākumi, kurus tās labprāt veic, var atšķirties. Tāpēc, pirms nolīgt aukli pieskatīt bērnus, ir svarīgi iepazīties un darīt auklei zināmu, ko jūs no viņas sagaidāt. Mēs lūdzam vecākus pret auklēm allaž izturēties cieņpilni un profesionāli.

Drošības labad sazinies un veic maksājumus tikai Babysits platformā. Nekad neizpaud personu apliecinošu dokumentu un bankas konta informāciju nepazīstamām personām. Uzzini vairāk

Atruna

Par dalībnieku atlasi, intervēšanu un savu galīgo lēmumu pieņemšanu atbildīgi ir paši vecāki un aukles. Šajā dokumentā apkopotas dalībnieku uzvedības vadlīnijas. Babysits neuzņemas atbildību par platformas dalībniekiem vai to rīcību. Lai uzzinātu vairāk par uzticamību un drošību Babysits platformā, lūdzu, dodies uz sadaļu "Uzticamība un drošība".

Uzticamība un drošība

Babysits patur tiesības liegt pieeju platformai dalībniekiem, kas pārkāpj kopienas standartus vai noteikumus un nosacījumus.

1. daļa. Vadlīnijas auklēm

Vispārīgās vadlīnijas

 • Aukles sniegtā informācija par sevi, savu izglītību un prasmēm ir patiesa un precīza.
 • Ar citiem dalībniekiem aukle sazinās veidā, kas nav diskriminējošs izskata, rases, etniskās piederības, reliģijas, dzimuma vai kultūras dēļ vai citā veidā, ko varētu interpretēt kā nepiemērotu vai kaitējošu. Šis uzskaitījums nav izsmeļošs.
 • Kad aukle piekrīt pieskatīt ģimenes bērnus, viņa ir pilnībā atbildīga par bērniem savā aprūpē.
 • Aukle seko vecāku norādījumiem saistībā ar bērnu pieskatīšanu, piemēram, gulētiešanas laiku, laiku spēlēm un citiem noteikumiem.
 • Aukle sazinās ar vecākiem gadījumos, kad nav pārliecināta, kā rīkoties situācijās, kurās iesaistīti bērni viņas aprūpē, piemēram, gadījumos, kad bērni jānoliek gulēt, tiem jādod zāles u.c.
 • Gadījumā, ja auklei (neparedzēti) nākas atcelt pakalpojuma rezervāciju, viņa cenšas vecākiem par to paziņot vismaz 24 stundas pirms plānotās rezervācijas sākuma.
 • Aukle nekad nedraud un nešantažē vecākus vai bērnus viņas aprūpē.
 • Aukle no ģimenes dzīvesvietas nekad neņem kaut ko, kas viņai nepieder.

Pirms bērnu pieskatīšanas

 • Aukle ar vecākiem apspriež konkrētas bērnu vajadzības un ir gatava tām pielāgoties.
 • Lai parūpētos par savu drošību, aukle pārbauda un iepazīst vecākus, pirms uzsāk darbu ģimenē.
 • Aukle ierodas sniegt aukles pakalpojumu norunātajā laikā.
 • Ja aukle kavējas un nevar ierasties norunātajā laikā, viņa pēc iespējas ātrāk dara to zināmu vecākiem.
 • Aukle izvēlas aukles darbam atbilstošu aģērbu – tādu, uz kura nav nepiemērotu attēlu vai rupju vārdu u. tml.
 • Ierodoties aukle noskaidro, vai vecāki sagaida, ka papildus bērnu pieskatīšanai viņa veiks arī citus pienākumus, piemēram, uzkops māju, gatavos ēst vai atbildēs uz telefona zvaniem.

Pieskatot bērnus

 • Pakalpojuma sniegšanas laikā aukle uzņemas pilnu atbildību par viņas aprūpē esošajiem bērniem.
 • Aukle nekādā gadījumā nesoda viņas aprūpē esošos bērnus ne vārdiski, ne fiziski – nekliedz, nelieto rupjus vārdus, nesit, nekrata, nesagrābj un tamlīdzīgi neietekmē bērnus.
 • Gadījumā, ja rodas problēmas, ar kurām aukle pati netiek galā, viņa nekavējoties sazinās ar vecākiem.
 • Ja ārkārtas situācijas gadījumā vecāki nav sasniedzami, aukle sazinās ar ārkārtas dienestiem.
 • Aukle neatver durvis svešiniekiem t.i. nevienai personai, kuras ierašanos vecāki nav iepriekš apstiprinājuši.
 • Bērnu pieskatīšanas laikā aukle ģimenes dzīvesvietā neieaicina citas personas, ja vien vecāki iepriekš to nav atļāvuši.
 • Aukle nelieto alkoholu un narkotikas un neveic citas kaitīgas darbības, kas ietekmētu viņas spēju pienācīgi rūpēties par bērniem.
 • Aukle rūpējas, lai, beidzot aukles pienākumu veikšanu, telpas būtu tādā pašā stāvoklī, kā tos uzsākot.

Pēc bērnu pieskatīšanas

 • Aukle godīgi informē vecākus par bērnu uzvedību viņu prombūtnes laikā.
 • Aukle informē vecākus, ja pakalpojuma sniegšanas laikā tika bojāta vai salauzta kāda ģimenei piederoša lieta.
 • Aukle sagaida iepriekš norunāto atalgojumu.
 • Ja auklei radušās kādas sūdzības par darbu, viņa saprātīgā laika periodā par tām informē vecākus.
 • Aukle informē Babysits, ja vecāki pret viņu izturējušies neadekvāti.
 • Aukle sniedz atsauksmi ģimenei, lai palīdzētu citām auklēm Babysits platformā.

2. daļa. Vadlīnijas vecākiem

 • Vecāka sniegtā informācija par sevi, aukles darbu un darba pienākumiem ir precīza un patiesa.
 • Ar citiem dalībniekiem vecāks sazinās veidā, kas nav diskriminējošs izskata, rases, etniskās piederības, reliģijas, dzimuma vai kultūras dēļ vai citā veidā, ko varētu interpretēt kā nepiemērotu vai kaitējošu. Šis uzskaitījums nav izsmeļošs.
 • Vecāks skaidri saprotamā veidā auklei sniedz norādes un dara zināmus darba pienākumus, piemēram, attiecībā uz bērnu gulētiešanas laiku, spēļu laiku u.tml.
 • Vecāks informē aukli, ja vēlas, lai papildus bērnu pieskatīšanai tiktu veikti arī citi pienākumi, piemēram, mājas uzkopšana, ēst gatavošana u.c.
 • Vecāks nekad nedraud un fiziski neietekmē aukli.
 • Gadījumā, ja vecākam (neparedzēti) nākas atcelt pakalpojuma rezervāciju, viņš/-a cenšas auklei par to paziņot vismaz 24 stundas pirms plānotās rezervācijas sākuma.
 • Vecāks nodrošina, ka auklei pieejama kontaktinformācija, ko izmantot ārkārtas situācijās, kā arī informācija par bērna miega ritmu un zāļu grafiku, ja tāds ir.
 • Vecāks informē aukli, ja atgriezīsies vēlāk, nekā plānots. Vecāks cenšas parūpēties, lai vienmēr būtu sasniedzams ārkārtas situācijās vai informē aukli par citu kontaktpersonu, pie kuras vērsties šādos gadījumos.
 • Vecāks norēķinās ar aukli, samaksājot iepriekš norunāto summu par pakalpojumu.
 • Ja vecākam radušās kādas sūdzības par aukles darbu, viņš/-a saprātīgā laika periodā par tām informē aukli.
 • Vecāks informē Babysits, ja aukle pakalpojuma sniegšanas laikā izturējusies neadekvāti.
 • Vecāks sniedz atsauksmi auklei, lai palīdzētu citiem vecākiem Babysits platformā.

Vēlies pievienoties?

Vēlos reģistrēties!